Primăria Municipiului Târgu Jiu organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară și Asistență Socială Specială, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu.

Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pe lângă toate astea, viitorul psiholog de la Primăria Târgu Jiu trebuie să fie absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență psihologie.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor, care trebuie să conțină o gamă extinsă de documente oficiale, este 30 august.

Proba scrisă are loc în 24 septembrie, iar interviurile vor fi anunțate ulterior.

Articolul precedentAu căzut 20 de metri în gol pe Transalpina. O familie cu doi copii, la spital după ce s-a răsturnat cu un tir cu lemne
Articolul următorÎncă o zi cu posibile vijelii în nordul Gorjului